top of page

Gatebruksplan Gjøvik - Gode nyheter!


Gatebruksplanen er initiert opp igjen til vurdering 1. halvår 2020.

Vi setter opp medlemsmøte i god tid i forkant av arbeidet og vil sørge for en felles uttalelse fra næringslivet slik at vi sikrer muligheter og best tilrettelegging for handel i sentrum av Gjøvik. Dette blir en av de viktigste tingene vi jobber med for våre medlemmer neste år og får høy prioritet!


HOVEDPRINSIPPER FOR GATEBRUKSPLAN:


1.Fra delt til sammenhengende

 • Et nettverk med møteplasser, handelstilbud og attraksjoner i sentrum

 • Kompakt byliv- og handelsakse

 • Bedre kontakt med Mjøsa og utviklingsområder der

2. Fra tradisjonell framkommelighet til prioritering av buss

 • Prioritering i lyskryss

 • Lommer erstattes med kantstopp

 • Bybusstilbud gjennom campus

 • Kollektivløsning ut av byen i sør

 • Bedre framkommelighet og utbedring av flaskehalser utenfor bysentrum

3. Fra gjennomkjøring til hovedgate for biltrafikk

 • Ingen unødvendig gjennomkjøring med privatbil i sentrumskjernen

 • Hovedgate med gode p-tilbud langs ringen

4. Fra fragmentert til nettverk for myke trafikanter

 • Sammenhengende tilrettelegging i gater for gående og syklende

 • Etablering av manglende lenker mellom eksisterende tilrettelegging

 • Bedre vintervedlikehold. Sammenhengende driftsstandard i bygater

5. Fra spredt til tett utbygging av handel

 • CC og Storgata ligger i hver sin ende av sentrumsaksen, og definerer tett og levende sentrum

 • Flerfunksjonelt bysentrum med boliger, handel, rekreasjon og annen næring som skaper en mer levende bySiste innlegg

Se alle

Komentar


bottom of page