top of page

Næringslagets første samling 2020

Oppdatert: 25. feb. 2020


Næringslaget Invekst (tidligere Bylauget) er en viktig del av Byen vår Gjøvik. Næringslaget skal være pådriver for langsiktig og målrettet utvikling av Gjøvik for å skape grunnlag for vekst, nyetableringer og flere arbeidsplasser.

Det er derfor nedsatt fem arbeidsgrupper som skal ivareta og jobbe med disse oppgavene på best måte. Hver medlemsbedrift forplikter seg til å bidra med menneskelig ressurser og spisset kompetanse inn i valgt arbeidsgruppe. Næringslaget skal følge Byen vår Gjøviks styrevedtatte strategi og være en attraktiv arena for Gjøviks største og mest sentrale aktører i næringslivet.


Første samling med overnatting ble arrangert på Hoel Gård i februar 2020 og fokuset på samlingen var status, fremdrift og videre strategiarbeid for arbeidsgruppene som i år skal jobbe med disse hovedmålene:


Rv4 og Mjøssykehus

o MÅL RV 4 : Fått bevilget 25 mrd. innen 2022


o MÅL: Fått endelig beslutning på storsykehus ved Mjøsbrua og viktige funskjoner lagt til sykehus på Gjøvik


Musikkbyen Gjøvik

o MÅL: Gjøvik er Musikkbyen i Innlandet


NTNU/Fagskolen

o MÅL: Fått opp gode samarbeids-arenaer og en god struktur for samarbeid


Næringsplan

o MÅL: Få opp næringsplan for Gjøvik (og omegn - Toten) inkl. hovedmål, delmål og strategi


Kommunesamarbeid

o Gjøvik, Toten og Hadeland (Gran) som en kommune.Følgene nøkkelpersoner holdt innlegg under samlingen:

o Knut Storberget, fylkesmann – det nye Innlandet

o Alf Thomassen, strategisjef Ringsaker kommune og Anita Ihle Steen, ordfører Ringsaker – hvordan

Ringsaker jobber for å skape vekst innenfor handel, næring og befolkning

o Anna Thorud Hammer, kultursjef Gjøvik - Musikkbyen Gjøvik og kulturhus

o Per Rognerud, kommunalsjef samfunnsutvikling - planarbeid og prioriteringer 2020-2023

o Jan Frich, viseadm direktør, Helse Sør Øst – status Mjøssykehus

o Peter Gitmark, kommunikasjonsekspert – status pågående arbeid innen RV4 og Sykehus

o Svein Hoelseth, byutvikler i Gjøvik kommune – bærekreftig byutvikling – mer folk i sentrum, mer

handel og mer aktivitetNæringslaget er godt i gang med arbeidet i 2020 og møtes igjen 14. april.

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page