Næringsplan

Kommunen har ikke en næringsplan, dette er viktig for utviklingen av Gjøvik. Næringslaget ønsker å bidra til arbeidet, gjennom å benytte Sverre Narvesen som lønnet konsulent for å bistå kommunen i dette viktige arbeidet. Næringslaget utfordrer i denne sammenheng Gjøvik Kommune til å løfte dette arbeidet opp på et «høyere nivå», der man er mer strategisk bevisst på hvordan utvikling industri/næring i regionen, uavhengig av kommunegrenser.

 

AKTUELT:

OM NÆRINGSLAGET

FORMÅL

Næringslaget INVEKST skal være et felleskap som sørger for at ulike aktører møtes for sammen å skape positiv utvikling og vekst for Gjøvik og Toten.

 

MÅLSETNING

Attraktiv møteplass for de mest sentrale aktører i næringslivet

 

 

SLIK JOBBER VI

Næringslaget skal følge Byen vår Gjøviks styrevedtatte strategi og være en attraktiv arena for Gjøviks sentrale aktører i næringslivet.Næringslaget skal være en sterk stemme i viktige saker som påvirker byens utvikling: Relasjonsbygging – invitere til dialog og avklare grenseganger mot politikere og andre aktører med sterke interesser for Gjøvik, dette for sammen å koordinere hvor aktørene skal legge fokus alene eller i felleskap

 

Næringslaget skal være pådriver for langsiktig og målrettet utvikling av Gjøvik for å skape grunnlag for vekst, nyetableringer og flere arbeidsplasser. Det er derfor nedsatt fem arbeidsgrupper som skal ivareta disse oppgavene på best måte. Hver medlemsbedrift forplikter seg til å bidra med menneskelig ressurser og spisset kompetanse inn i valgt arbeidsgruppe.

 

Prioriterte oppgaver for 2020:

Stor-kommune

RV4

Sykehus

Næringsplan

NTNU/Fagskole   

DETTE ER NÆRINGSLAGET

CC_Sort_CMYK_CC 3.png
Skattum-Holding-logo_m-Ansvar-HOLDING.pn
logo_ntnu_u-slagord.png
eidsivaenergi-logo-farge.png
logo_b_on_w.png

SPØRSMÅL OM NÆRINGSLAGET: 

KONTAKT LINE KILDAL: line@gjovikby.no