Næringsplan

Strategisk plan for Gjøvikregionen 2021-2025 er under arbeid:

Mål: Gjøvikregionen er den mest attraktive bo- og etableringsregionen i Innlandet!
Strategisk plan for Gjøvikregionen 2021-2025 er spisset inn mot viktige fellestiltak: 

  • Videreføre satsingen på industri, ikt/cyber, helsefag og bionæringer, lite om andre bransjer

  • Erstatter altså ikke behovet for bredere kommunale næringsplaner

  • Skal til slutt vedtas i hvert kommunestyre 

Målsetninger 2025:

  • Økt folketall med 1 % (+700 personer), og ingen kommune med nedgang

  • Årlig vekst på 0,5 % i arbeidsplasser i privat sektor, økt etableringsfrekvens med 1 %-poeng og flere nye og store bedriftsetableringer i Gjøvikregionen.

  • Samferdsels- og infrastrukturprosjekter som reduserer reisetid og øker konkurranseevnen er vedtatt og igangsatt

 

AKTUELT:

OM NÆRINGSLAGET

FORMÅL

Næringslaget INVEKST skal være et felleskap som sørger for at ulike aktører møtes for sammen å skape positiv utvikling og vekst for Gjøvik og Toten.

 

MÅLSETNING

Attraktiv møteplass for de mest sentrale aktører i næringslivet

 

 

SLIK JOBBER VI

Næringslaget skal følge Byen vår Gjøviks styrevedtatte strategi og være en attraktiv arena for Gjøviks sentrale aktører i næringslivet.Næringslaget skal være en sterk stemme i viktige saker som påvirker byens utvikling: Relasjonsbygging – invitere til dialog og avklare grenseganger mot politikere og andre aktører med sterke interesser for Gjøvik, dette for sammen å koordinere hvor aktørene skal legge fokus alene eller i felleskap

 

Næringslaget skal være pådriver for langsiktig og målrettet utvikling av Gjøvik for å skape grunnlag for vekst, nyetableringer og flere arbeidsplasser. Det er derfor nedsatt fem arbeidsgrupper som skal ivareta disse oppgavene på best måte. Hver medlemsbedrift forplikter seg til å bidra med menneskelig ressurser og spisset kompetanse inn i valgt arbeidsgruppe.

 

Prioriterte oppgaver for 2020:

Stor-kommune

RV4

Sykehus

Næringsplan

NTNU/Fagskole   

Skjermbilde 2020-08-24 kl. 09.53.31.png

DETTE ER NÆRINGSLAGET

SPØRSMÅL OM NÆRINGSLAGET: 

KONTAKT LINE KILDAL: line@gjovikby.no