top of page
Image by Wiktor Karkocha

Gjøvik Gårdeierforening

 

Foreningens formål er å fremme gårdeierens interesser i Gjøvik sentrum, primært ved kontakt med relevante offentlige og private instanser.

Foreningen skal være en aktiv pådriver for å øke den positive aktiviteten i Gjøvik sentrum. Gjøvik Gårdeierforening bidrar til å gjøre sentrum til et attraktivt, tilgjengelig, trygt, rent og vel vedlikeholdt område for næring, handel, kultur og fritid.

Foreningen skal også kunne engasjere seg for å få gjennomført forskjønnende og byfornyende tiltak. Gårdeierforeningen tilbyr sine medlemmer muligheten til å være en del av et felles kompetansenettverk sammen med andre gårdeiere.

STYRET

Frode Tangsveen (styreleder)

Henning Jørgentvedt
Tom Søgård
Steffen Hellum
Rolf Backe

Aiman Saquara (vara)
Kjersti Linnerud (vara)

VEILEDER

Ønsker du bruke et bygg eller deler av et lokale til noe annet enn det er godkjent til?

Da må du søke om bruksendring fra kommunen.

NÆRINGSETABLERING

Bedriftsetablering i Gjøvik gir deg mange muligheter

For Gjøvik kommune er byutvikling og gode løsninger for handel og opplevelser i sentrum og et høyt prioritert område.

Hvorfor bli medlem?

1.Viktig, lønnsomt og effektivt!

Samarbeid om felles satsninger er viktig for en positiv utvikling. Derfor er det viktig at alle er med!

2. Samhandling mellom næringsliv og offentlige myndigheter

En kraftfull forening, med god samhandling opp mot offentlige myndigheter, gjør at vi blir hørt og at våre høringsinnspill innarbeides i utviklingsplaner/kommunedelplaner på et tidlig stadium. Slik ivaretar vi våre medlemmers interesser.  

3. Byutvikling

Foreningen jobber med små og store byutviklingssaker, som å sikre god sentrumsadkomst fra nye rv4, innspill til gatebruksplan og ny sentrumsplan

Foreningen følger også opp byrom- og byutviklingssaker som ikke blir lagt ut på høring for å sikre medlemmenes interesser.

4. Pådriverrollen

Foreningen tar en aktiv rolle som pådrivere for byutviklingssaker som skal bidra til økt turisme, økt handel og økning i befolkningsvekst, bla; er foreningen pådriver for nytt parkeringshus i sentrum, kulturhus, tilrettelegging for å imøtekomme studentens behov – for å nevne noen.

5. Økt utleie og økt omsetning 

Økt samarbeid mellom gårdeierne bidrar til økt utleie og bedre butikkmiks i sentrum.

6. Nettverk

Medlemmer blir invitert til workshops og møteplasser hvor viktige temaer for byutvikling diskuteres. Kompetanseutveksling og gode samarbeid oppstår i møte med andre og foreningen fasiliteter disse møteplassene for medlemmene.

7. Argumenter for innsalg av lokaler

Foreningen utarbeider årlig faktatall og innsalgsargumenter for innsalg av bedriftsetableringer i Gjøvik, som et verktøy til bruk for medlemmene.

8. Bruk din stemme!

Dine ønsker og behov er en viktig del av våre gjøremål! Med et samlet næringsliv i ryggen blir våre innspill og forslag tatt på alvor – i fora hvor beslutninger tas.

9. God investering

Et medlemskap i GGF er en god investering i din egen bedrift og byen du hører til.

FOR MEDLEMMER

- Informasjonsflyt til medlemmer

- Medlemsmøter og workshops

- Invitasjon til faste frokostmøter i regi av BVG, GK og OA

Sikre god kommunikasjon, involvering og informasjonsflyt til medlemmer om relevante og viktige saker

- Sikre god samhandling mellom næringslivet og offentlige myndigheter i byutviklingssaker, eks planer/kommunelplaner etc.

- Følge opp byrom- og byutviklingssaker som ikke blir lagt ut på høring og sikre medlemmenes interesser

- Veileder for ombygging av lokaler i sentrum for å gjøre det enkelte for medlemmene å gjøre bruksendringer på eiendommene

- Årlig utarbeidelse av faktatall for innsalg av bedriftsetableringer i Gjøvik, til bruk for medlemmene

Hva jobber vi med?

BYUTVIKLING

- Forskjønnelsesprosjekter for byrom i sentrum

- Tiltak i samarbeid med GHN og BVG for å få flere handlende i sentrum

- Utvikling av sentrumskjernen

- Videreutvikle attraktiviteten for julebyen med hensikt å tiltrekke flere reisende og handlende til Gjøvik

- Flere studenter i sentrum, etablering av studentkafe/studenthus

- Bidragsytere inn til byregnskap og byutviklingskonferanse

PÅDRIVERROLLEN

- Pådriver for kulturhus i sentrum– påvirkningsarbeid

- Pådriver for bedre omdømme for Gjøvik gjennom omdømmeprosjektet

- Ivareta næringslivets interesser ved å være pådriver for å sikre god sentrumsadkomst og parkeringsmuligheter for innkjøring til sentrum fra nye RV4 (i tunnel under Gjøvik)

- Bidrag til tiltak inn i målsetningen om økt befolkningsvekst og flere arbeidsplasser

- Være pådriver for næringslivets interesser og sikre god kommunikasjon i små og store byutviklingsprosjekter

- Pådriver for nytt parkeringshus i sentrum

- Påvirkningsarbeid gjennom høringsuttalelser til:

- Detaljregulering - ny sentrumsadkomst fra RV.4 og "Huntonarmen"

- Høringsuttalelse fra Byen vår Gjøvik til kommunedelplan for klima 2022 – 2026

- Høringsuttalelse til revidert gatebruksplan-- Høringssvar til rusfaglig plan og retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger​

Hvem er gårdeiere i Gjøvik sentrum?

bottom of page